آراد برندینگ
آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران
کانال تاجران
تخم شربتی
1396/08/22 10:56

نحوه کاشت وبرداشت تخم شربتی بالنگو

تخم شربتی بالنگوراچگونه بکاریم؟تخم بالنگوجزءگیاهان دارویی میباشدکه هرساله دراسفندماه واوایل فروردین درمناطقی که خاک مناسب وبارندگی کافی داردقابلیت کشت دارد.برای این کارابتداکشاورزبایستی زمین موردنظرراکاملاآماده نموده،یعنی زمین راباتراکتورشخم عمیق(گاوآهن)زده وبعدیک نفرنیروی انسانی که تجربه بذرپاشی دارددرهرهکتارزمین 10الی15کیلوبذر بالنگوراپاشیده وسپس باتراکتورشخم سطحی زده تابذرهاباخاک مخلوط شوندبعدازچندروزدرصورت بارندگی کافی بذرهاشروع به رشدمیکنندکه کشاورزبایدتابه ثمررسیدن محصول علفهای هرزراازبین ببردودراواخرخردادماه هم میتوان بالنگوراجمع آوری نمود این گیاه برای زمینهایی که مشکل آب درفصل تابستان دارندمناسب است وکشاورزباکاشت آن میتواندسودخوبی بدست بیاورد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :

تصویر :